Eucharystia

 

Św. Justyn, pisarz chrześcijański żyjący w II w., w swoim dziele Apologia, wymienia następujące warunki przystąpienia do Eucharystii, które są aktualne do dziś:

Może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i narodził się na nowo oraz żyje według przykazań Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego zaznacza, że chrześcijanin przyjmujący Komunie Świętą musi znajdować się w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Komunii, dopóki nie otrzyma rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Św. Paweł wzywa każdego do rachunku sumienia przed Komunią Świętą:

Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. (1 Kor 11, 27-29).

Sakrament Komunii Świętej nie może być udzielany osobie nieochrzczonej, ekskomunikowanej oraz podlegającej interdyktowi.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (Kan. 919, § 1.): Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.

Komunia Święta nie powinna być przyjmowana więcej niż jeden raz dziennie. Wyjątek stanowi wiatyk, czyli sakrament Eucharystii udzielany osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Wówczas nie ma znaczenia czy umierający przyjął wcześniej, w tym samym dniu, Komunię.

Można przyjąć Komunię św. dwa razy dziennie, pod warunkiem że drugi raz uczestniczy się w całej Mszy św.

Kościół zachęca, aby przyjmować sakrament Eucharystii jak najczęściej (nawet codziennie) i zobowiązuje wiernych do przyjmowania Komunii przynajmniej raz w roku – w okresie Wielkanocnym.