Dzienny Dom Pomocy

Dzienny Dom Pomocy jest realizowany w budynku parafii Nowy Zagórz jako ośrodek wsparcia, placówka półstacjonarna. Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zapewnia pobyt dla 30 osób.

Adres: ul. Krucza 110, 38-540 Zagórz

Dokumenty rekrutacyjne poniżej zamieszczone należy pobrać (formularz oraz załączniki) a następnie wypełnić swoimi danymi, podbić jedno zaświadczenie u lekarza, jedno zaświadczenie w MGOPS i wypełnione składać w kancelarii parafii Nowy Zagórz. Komplet dokumentów można również otrzymać na miejscu w budynku parafialnym – DDP.

1.1. Formularz_Rekrutacyjny_osoby_niesamodzielne_KWO(1)

1.2. Załączniki_osoby_starsze

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów. Obszarem działania DDP jest Gmina Zagórz. Podmiotem realizującym to zadanie jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas. Udział w DDP jest odpłatny.

W Dziennym Domu Pomocy udział w zajęciach jest dobrowolny. W miejsce samotności i nudy proponuje się wspólne prace, rozmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia muzyczne i taneczne, uroczystości okolicznościowe, które zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne, wysiłek ruchowy w sali rehabilitacyjnej mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności.

DDP stara się kompleksowo zaspokajać potrzeby ludzi starszych, aktywizować ich, wypełniać czas wolny, zapewniać terapię nie odrywając uczestników od własnego środowiska, pomagać w załatwianiu spraw socjalno-bytowych.

Dzienny Dom Pomocy zapewnia swoim uczestnikom:

– wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
– opiekę pielęgnacyjną (np. mierzenie ciśnienia),
– rehabilitację ruchową na dostępnych przyrządach,
– terapię zajęciową,
– prenumeratę prasy,
– imprezy okolicznościowe tj.: Dzień Babci i Dziadka, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Wieczór Wigilijny,
– wyjścia grupowe na zewnętrzne imprezy okolicznościowe,
– uroczyste obchody urodzin i imienin uczestników.

Dojazd osób do placówki – własny (od 01.01.2023r.).

Do DDP uczęszcza 30 osób. Są to osoby powyżej 60 roku życia. Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin.

DDP jest miejscem dla osób starszych, samotnych i chorych. Aktywizuje społecznie i indywidualnie. Pomaga zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają. Dom dziennego pobytu oprócz towarzystwa innych osób, zapewnia zajęcia w różnych dziedzinach, a także podstawową opiekę medyczną. W domu dziennego pobytu zazwyczaj można spędzić około 8 godzin na dobę. Zakres działalności domów dziennego pobytu jest bardzo szeroki, pomaga zorganizować czas w ciągu dnia, zaspokoić potrzeby towarzyskie i kulturalne, dbać o kondycję fizyczną i psychiczną, zapewnia podstawową opiekę zdrowotną.

Do zadań dziennych domów pomocy należy:

•aktywizacja i integracja osób starszych,
•tworzenie nowych więzi społecznych poprzez organizowanie wzajemnej pomocy,
•budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami a aktywnym młodym pokoleniem,
•kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego,
•kształtowanie umiejętności organizowania i zagospodarowania czasu wolnego z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika,
•zapobieganie wykluczeniu społecznemu, •twórcze przeżywanie okresu starości, •pogłębianie życia duchowego,
•dbałość o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową.
•zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich.

Powyższe działania dzienny dom pobytu realizuje poprzez:
•usługi opiekuńcze,
•terapię zajęciową grupową i indywidualną dla podtrzymania kondycji psychofizycznej,
•usługi rehabilitacyjne,
•zapewnienie w ciągu dnia jednego ciepłego posiłku oraz śniadania,
•zaspokajanie potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-kulturalnych,
•możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych,
•specjalistyczne wsparcie i dedykowane zajęcia dla opiekunów faktycznych uczestników DDP.

Główne cele działalności dziennych domów pomocy:

•aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych i chorych m. in. informatycznych;
•przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych i niepełnosprawnych –integracja międzypokoleniowa -zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej i krajoznawczej;
•stworzenie możliwości uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych;
•zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Forma wsparcia dziennego jest skierowana do osób starszych, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą przebywać same w domu, a w szczególności do osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne zespoły otępienne. Ideą wsparcia dziennego jest zapewnienie osobom starszym opieki od godzin porannych do popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Pobyt dzienny prowadzony jest nie tylko przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów, ale także przez współpracujących z nimi lekarzy, psychologów i innych specjalistów. Zapewnienie całodziennej opieki jest dużym odciążeniem dla opiekunów, którzy mogą zyskać choć trochę cennego czasu dla siebie. Dzięki takiemu rozwiązaniu opiekunowie mają także możliwość połączenia własnej pracy zawodowej z opieką nad chorym członkiem rodziny. Ponadto nie muszą martwić się o to, co ich bliscy robią pod ich nieobecność w domu. Wsparcie dzienne daje opiekunom także stały kontakt z terapeutami, od których mogą zasięgnąć fachowej porady dotyczącej organizacji opieki nad osobą chorą. Często przy ośrodkach pobytu dziennego, odbywają się także prowadzone przez psychologa grupy wsparcia dla opiekunów. Grupa wsparcia daje szansę wymiany doświadczeń i wiedzy osób, które zmagają się z trudem opieki nad swymi bliskimi. W gronie innych opiekunów omawiane są problemy dnia codziennego dotyczące sprawowania opieki nad chorym i sposoby radzenia sobie z nimi. Pobyt dzienny jest zorganizowany w taki sposób, aby osoby starsze spędzały dzień aktywnie i ciekawie, w gronie innych osób w swoim wieku. Głównym celem zajęć jest aktywizacja podopiecznych, podtrzymywanie zachowanych umiejętności oraz wspieranie jak największej samodzielności w codziennym życiu. Odbywa się to poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod terapeutycznych. Najważniejsze jednak jest, aby wszystkie formy zajęć były dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych. Terapia zajęciowa polega na wykonywaniu rozmaitych czynności, które tak dawniej, jak i teraz sprawiają osobom starszym przyjemność. Do czynności tych mogą należeć haftowanie, szydełkowanie, robienie na drutach, majsterkowanie, pielęgnacja roślin, praca w ogródku czy prace domowe. W literaturze podkreślane jest duże znaczenie tej terapii, ponieważ zaspokaja ona psychospołeczne potrzeby osób chorych, podtrzymuje zachowane umiejętności, a także przeciwdziała występowaniu zaburzeń zachowania i daje poczucie „bycia potrzebnym”. Zazwyczaj podczas całego dnia pobytu wyznaczony jest także czas na ćwiczenia ruchowe oraz relaksację. Ćwiczenia ogólnousprawniające mają na celu utrzymanie dobrej sprawności fizycznej. Ponadto mają one pozytywny wpływ na wszystkie układy organizmu człowieka. Szczególnie atrakcyjne są zajęcia ruchowe prowadzone na świeżym powietrzu, połączone z ćwiczeniami oddechowymi i elementami gimnastyki mózgu czyli ćwiczeń fizycznych mających dobroczynny wpływ na pracę mózgu. Natomiast trening relaksacyjny stosowany jest w celu rozładowania napięcia mięśniowego i emocjonalnego –pozwala się odprężyć, wyciszyć i obniżyć poziom stresu. Można zatem zauważyć, że pobyt dzienny przynosi określone korzyści zarówno opiekunom, jak i ich podopiecznym. Jest to forma wielostronnej opieki i terapii dla osób chorych oraz sposób wsparcia i pomocy opiekunom.

Ramowy harmonogram dnia w DDP:

08:00-08:30 przyjazd uczestników do DDP – we własnym zakresie
08:30-09:00 poczęstunek
08:30-10:30 zajęcia integracyjne, socjoterapia, trening umiejętności społecznych, treningi zaradności życiowej, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia – zajęcia warsztatowe
10:30-11:00 poczęstunek
11:00-13:30 zajęcia specjalistyczne (grupowe)
13:30-14:00 obiad
14:00 wyjście do domu  – powrót we własnym zakresie

Zajęcia realizowane w dziennych domach pomocy:

Zajęcia dla uczestników DDP są prowadzone w formie grupowej oraz indywidualnej:
•Ludoterapia – gry i zabawy stolikowe;
•Kinezyterapia – terapia ruchem;
•Muzykoterapia czynna – np. śpiew, muzykowanie;
•Muzykoterapia bierna – słuchanie muzyki;
•Arteterapia – terapia poprzez sztukę, tworzenie sztuki (obrazki zdobione decoupage, ikebana, papieroplastyka, oddziaływanie pięknem sztuki, itp.);
•Teatrotarapia – oglądanie przedstawień teatralnych, uczestnictwo aktywne;
•Biblioterapia – czytanie książek, poezji, wieczorki z poezją, recytacja;
•Choreoterapia – improwizacje taneczne, pląsy taneczne, nauka tańca;
•Filmoterapia – oglądanie przygotowanego filmu lub jego fragmentu, wspólna dyskusja na podany temat, refleksja, wymiana zdań;
•Treningi zaradności życiowej:
– Trening higieniczny – nauka dbania o higienę osobistą (mycie, czesanie, czyste ubranie, itp.) oraz otoczenia (czyste stanowisko pracy, sprzątanie mieszkania, itp.);
– Trening budżetowy – nauka gospodarowania budżetem, proste zakupy, opłaty, itp.;
– Trening kulinarny – nauka przygotowania prostych, zdrowych posiłków, nauka zdrowego, racjonalnego odżywiania się, poznawanie nowych przepisów, itp.;
•Socjoterapia – nauka radzenia sobie z emocjami, asertywne zachowania, zachowania właściwe w różnych sytuacjach społecznych, trening umiejętności społecznych;
•Ergoterapia – terapia poprzez pracę, np., w ogrodzie (hortykuloterapia), krawiectwo, itp.

Aktualizacja: 01.01.2023r.